Našim klientom pomáhame pri zostavovaní rozpočtu a nastavujeme predpoveď príjmov z tržieb ubytovania prispôsobený jednotlivým trhovým segmentom. Zvýšte tržby hotela stimulovaním dopytu a jeho využívaním v destinácií, v ktorej sa hotel nachádza. Zabezpečíme presun hotela na nové a potencionálne distribučné kanály, čoho výsledkom bude zvýšenie dopytu po Vašich službách. Optimalizujeme priamy predaj prostredníctvom Vašej webovej stránky hotela alebo rezervačného oddelenia.

  • Cenotvorba pultových a individuálnych zmluvných sadzieb
  • Hodnotenie konkurencie

Spracujeme analýzu hlavných konkurentov hotela, aby sme vedeli posúdiť cenové umiestnenie v súvislosti s ponukou produktu Vášho hotela. Zostavíme prehľad slabých a silných stránok, analýza Vám poskytne prehľad o priestore medzi už stanovenou cenou a jej hodnotovým rozpätím vo vzťahu ku konkurencii.

  • Cenový a distribučný benchmarking

Porovnáme cenové a obchodné stratégie konkurentov. Predložená štúdia Vám určí okrem pultových cien konkurencie, jej stratégiu dohodnutých zmluvných cien pre jednotlivé segmenty klienta. Štúdie spracúvame na kvartálnych a ročných prehľadoch, resp. podľa segmentu klienta a dĺžky pobytu v hoteli. Predkladáme klientovi komplexný prehľad o oceňovaní hotela a revidovaní cenovej siete.

  • Kalendár dopytu

Vytvoríme pre hotel štrukturovaný kalendár dopytu, ktorý definuje po jednotlivých dňoch silu dopytu vrátane udalostí, ktoré na silu vplývajú. Súčasťou kalendára je stratégia sadzieb alebo ich cenové rozpätie.

  • Forecasting

Pre našich klientov spracúvame prehľad segmentácie trhu ich hotela s vytvorením prognózy. Cieľom forecastingu je, aby marketingové a predajné stratégie boli najefektívnejšie zacielné na existujúci dopyt v jednotlivých segmentoch.