Pre dôsledné riadenie ekonomiky a plánovanie Vášho hotela spracujeme komplexný finančný plán. Naši konzultanti vychádzajú z podnikovej stratégie a konkretizujú ekonomickú analýzu na určitý časový horizont. Zabezpečíme Vám plošnú finančnú analýzu, nielen pre riadenie ekonomiky Vášho hotela alebo gastronomickej prevádzky, ale aj pre získavanie bankového financovania či čerpanie rôznych grantov.

  • Analýza finančného zdravia podniku
  • Plánovaný výkaz ziskov a strát
  • Investičný a odpisový plán
  • Plán investičnej potreby a jej financovania
  • Plán tržieb (so súčasťou marketingovej / obchodnej stratégie)
  • Plán nákladov (so súčasťou plánu osobných / mzdových nákladov)
  • Zostavenie plánovanej súvahy a plánu peňažných tokov